fbpx
Darmowa dostawa od 99 zł

Regulamin SzachMAT

§ 1

Sklep Internetowy

Sklep internetowy i portal szachmat.net prowadzony jest przez:
Firmę Szach MAT Kornelia Duda z siedzibą w Pszczynie (43-200) przy ul. Łowieckiej 5e, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 2220905112, REGON: 368447457, numer telefonu do kontaktu: 506 147 772, adres e-mail: kontakt@szachmat.spozaf.pl.

§ 2

Definicje pojęć

Ilekroć w regulaminie Serwisu i Sklepu internetowego szachmat.net (dalej: Regulamin) jest mowa o:

Adresie Poczty Elektronicznej Klienta – należy przez to rozumieć adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie realizacji zamówienia;
Cena – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto należnego Sprzedawcy z tytułu nabycia przez Klienta własności Produktu, na podstawie zawartej między Sprzedawcą i Klientem umowy sprzedaży;
Cenie Produktu – należy przez to rozumieć Cenę powiększoną o koszty dostawy Produktu do Klienta;
Kodeksie Cywilnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.);
Kliencie– należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca lub zamierzającą dokonać czynności prawnej ze Sprzedającym, w szczególności nabywająca Produkty;
Konsumencie – należy przez to rozumieć Klienta będącego osobą fizyczną, dokonującego czynność prawną ze Sprzedającym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93);
Koszyku – należy przez to rozumieć funkcjonalność Sklepu Internetowego szachmat.net, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, która umożliwia wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności takich jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności itp.;
Podmiocie realizującym płatność – należy przez to rozumieć odrębny i niezależny od Sprzedawcy podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą tj. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. na podstawie regulaminów dostępnych pod adresem: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania.
Sklepie Internetowym – należy przez to rozumieć prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową szachmat.net;
Sprzedawcy – należy przez to rozumieć Kornelię Dudę prowadzącą działalność gospodarczą Szach MAT Kornelia Duda z siedzibą w Pszczynie (43-200) przy ul. Łowieckiej 5e, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 2220905112, REGON: 368447457, numer telefonu do kontaktu: 506 147 772, adres e-mail: kontakt@szachmat.spozaf.pl
Stronie produktowej – należy przez to rozumieć stronę w Sklepie Internetowym www.peniakimaturalne.com , na której przedstawione są informacje na temat Produktu.
Produkcie – należy przez to rozumieć rzecz ruchomą, oferowaną do sprzedaży w Sklepie Internetowym;
Usłudze elektronicznej – należy przez to rozumieć usługę świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
Usługobiorcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczna, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z Usługi elektroniczne;
Umowie sprzedaży – należy przez to rozumieć umowę sprzedaży zawartą między Sprzedawcą, a Klientem, której przedmiotem jest nabycie przez Klienta Produktów na warunkach określonych w Regulaminie oraz Sklepie internetowym.

§ 3

Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, warunki składania zamówień na Produktu, dostarczania zamówionych Produktów Klientowi, zapłaty ceny sprzedaży Produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 • Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego szachmat.net oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari w aktualnej wersji. Do składania zamówień na Produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 • W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 • W Sklepie Internetowym jedyną Usługą elektroniczną jest formularz zamówienia. Świadczona jest ona nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy, ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia lub wcześniej, z chwilą zaprzestania składania zamówienia.
 • Reklamacje związane z Usługą elektroniczną Usługobiorca może składać na adres e-mail: kontakt@szachmat.spozaf.pl lub na adres siedziby Sprzedawcy: Szach MAT Kornelia Duda Pszczyna (43-200) ul. Łowiecka 5e. Celem przyspieszenia i usprawnienia reklamacji wskazać należy (i) opis reklamacji (informacje i okoliczności, w tym data i rodzaj nieprawidłowości), (ii) żądanie oraz (iii) dane kontaktowe składającego reklamację, przy czym jest to jedynie zalecenie. Ustosunkowanie się przez Sprzedawcę nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od jej złożenia, na trwałym nośniku.
 • Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i przelewem elektronicznym (e – przelew) w Sklepie Internetowym przeprowadzane są za pośrednictwem Podmiotu realizującego płatność.

§ 4

Informacje o produktach

 • Informacje o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 • Całkowity koszt zamówienia (Cena Produktu) wskazana jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie tych zmian.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży na odrębnie określonych zasadach.
 • Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 5

Warunki realizacji zamówień

 • Klient może składać zamówienia na dostępne Produkty przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 • W celu złożenia zamówienia należy:
  • wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Kup teraz” lub „Kup pewniaki maturalne”;
  • prawidłowo uzupełnić elektroniczny formularz zamówienia zamieszczonego w Koszyku, tj. wskazanie danych takich jak:
   • w przypadku Konsumenta: imię i nazwisko Konsumenta, adres zamieszkania: nazwę ulicy, numer budynku, numer lokalu (o ile dotyczy), miasto, kod pocztowy; numer telefonu kontaktowego, adres e- mail, adres dostawy, o ile jest inny aniżeli adres zamieszkania,
   • w pozostałych przypadkach dane odpowiednio, jak w pkt (i) powyżej, z tym zastrzeżeniem, że w miejsce adresu zamieszkania – adres siedziby oraz dodatkowo nazwę firmy i NIP Klienta,
  • wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia Produktu)
  • o ile Klient zainteresowany jest uzyskaniem faktury na zakup Produktów, powinien wybrać taką opcję i wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia;
  • wybrać formę płatności;
  • kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”. Kliknięcie tego przycisku jest równoznaczne z tym, że od tego momentu zamówienie składane przez Klienta pociąga za sobą po jego stronie obowiązek zapłaty Ceny.
 • Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu dostawy Produktu. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu uniemożliwiającego lub znacznie utrudniającego doręczenie Produktu, najszerzej jak to możliwe w zakresie przepisów prawa powszechnie obowiązującego Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Produktu.
 • Faktury wysyłane będą w formie papierowej lub elektronicznej w zależności od preferencji Klienta. Klient decyduje o formie otrzymania faktury podczas wypełniania formularza w sklepie wybierając odpowiednią opcję spośród dostępnych (forma papierowa, elektroniczna lub rezygnacja z otrzymania faktury).
 • Maksymalna liczba sztuk Produktów, którą Klient może zamówić to 10 sztuk. Jeśli Klient zainteresowany jest nabyciem powyżej 10 sztuk Produktów, powinien skontaktować się ze sprzedającym, poprzez kontakt mailowy: kontakt@szachmat.spozaf.pl – sprzedaż wtedy dokonywana jest na odrębnych od Regulaminu warunkach.
 • Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty(w rozumieniu art. 66 oraz art. 661 Kodeksu Cywilnego)zawarcia umowy sprzedaży, której przedmiotem jest nabycie zamówionych Produktów (umowa sprzedaży),.Klient jest związany ofertą, wyłącznie jeśli otrzyma od Sprzedawcy niezwłocznie potwierdzenie jej otrzymania.
 • Potwierdzenie otrzymania oferty (inaczej potwierdzenie otrzymania zamówienia), o którym mowa w powyższym ustępie Regulaminu, następuje w ten sposób, że po złożeniu zamówienia, na Adres Poczty Elektronicznej Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę. Potwierdzenie to nie stanowi oświadczenia woli Sprzedawcy o zawarcia umowy sprzedaży.
 • Jeżeli nie ma przeszkód do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, na Adres Poczty Elektronicznej Klienta zostanie wysłana wiadomość (e-mail) z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
  Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest równoznaczne z oświadczeniem woli Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 6 powyżej. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia między Sprzedawcą, a Klientem umowy sprzedaży Produktów wskazanych w zamówieniu. Umowa zostaje zawarta w języku polskim.
 • Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na Adres Poczty Elektronicznej Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia, o którym mowa w ustępach poprzedzających.
 • Jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane w terminie określonym w Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Produktu lub odpowiedniej jego ilości, Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o tym Klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej i zaproponuje inny termin realizacji zamówienia. Jeżeli Klient nie zaakceptuje nowego terminu realizacji zamówienia, wówczas nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktu i żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku realizacji zamówienia.
 • Jeżeli Produkt jest niedostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca powiadomi o tym Klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. W takim przypadku nie dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku realizacji zamówienia.
 • Klient, który jako formę płatności wybrał „płatność z góry”, zobowiązany jest dokonać zapłaty w całości za zamówiony Produkt, najpóźniej w terminie 3 dni kalendarzowych (z uwzględnieniem sobót, niedziel oraz dni ustawowych wolnych od pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy)od dnia, w którym złożył Zamówienie. Sprzedający zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia, w razie braku zapłaty przez Klienta za Produkt w terminie określony, w zdaniu poprzedzającym, po uprzednim poinformowaniem o tym fakcie Klienta. Anulowanie zamówienia oznacza, że umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku i Sprzedawca zwolniony jest z obowiązku z realizacji zamówienia.

§ 6

Modyfikacje zamówienia

 • Klient może anulować lub zmienić złożone zamówienie jedynie do momentu, w którym Produkt został przekazany przewoźnikowi do doręczenia. Wprowadzenie zmian lub anulowanie zamówienia jest możliwe poprzez przesłanie przez Klienta informacji o woli anulowaniu lub zmiany zamówienia na adres mailowy do kontaktu: kontakt@szachmat.spozaf.pl. Nie narusza to uprawnień Konsumenta do odstąpienia od umowy, o czym niżej w treści Regulaminu.
 • Złożenie oświadczenia o anulowaniu lub zmianie zamówienia po tym, jak Produkt został przekazany przez Sprzedawcę do doręczenia jest nieskuteczne, tj. nie wywołuje zamierzonego skutku.
 • Po anulowaniu lub zmianie zamówienia Klient otrzyma na Adres Poczty Elektronicznej Klienta potwierdzenie anulowania/zmiany zamówienia.

§ 7

Sposoby płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 • W Sklepie Internetowym dostępne są następujące sposoby płatności Ceny za Produkt:
  • płatność z góry– stanowi płatność przed wysyłką Produktu do Klienta, za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę i prezentowanego w Sklepie Internetowym, za pomocą karty płatniczej lub przelewu elektronicznego
  • płatność gotówką przy odbiorze (za pobraniem).
 • Przy wyborze płatności z góry, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu zapłaty Ceny produktu przez Sprzedawcę, przy uwzględnieniu § 4 ust. 3 Regulaminu.
 • Płatność z góry odbywa się za pośrednictwem Podmiotu realizującego płatność.
 • Przy wyborze płatności gotówką przy odbiorze (za pobraniem), realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przekazaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
 • Sprzedawca nie dopuszcza możliwości częściowej płatności z góry, a częściowo przy odbiorze.  

§ 8

Dostawa Produktu i Czas realizacji zamówienia

 • Sprzedawca zastrzega, iż prowadzi sprzedaż Produktów wyłącznie na terytorium Polski.
 • Produkt dostarczany jest na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia, według jego wyboru za pośrednictwem:
  • Kuriera DPD
  • Kuriera InPost
  • Kuriera DHL
  • Poczty Polskiej
   • Paczka priorytetowa
   • Paczka ekonomiczna
 • Koszt dostawy Produktu ponosi Klient. Informacje o wysokości kosztów dostawy podane są w formularzu zamówienia.
 • Czas realizacji zamówienia przez Sprzedawcę (przygotowania Produktu do wysyłki) liczony jest od momentu przekazania Klientowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do przekazania Produktu do wysyłki przewoźnikowi. Wynosi on maksymalnie 3 (trzy) dni robocze.
 • Z chwilą przekazania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi, celem doręczenia go Klientowi (który nie jest Konsumentem) przechodzą na takiego Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim przypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek, uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia Produktu przez przewoźnika do doręczenia go Klientowi, a także za opóźnienie w doręczeniu Produktu.
 • W sytuacji przesłania Produktu do Klienta, Klient niebędący Konsumentem zobowiązany jest zbadać przesyłkę z Produktem w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Gdy stwierdzone zostanie, że w czasie przewozu nastąpiło uszkodzenie Produktu lub inne zdarzenie wpływające na przydatność Produktu, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

§ 9

Reklamacja oraz Rękojmia za wady

 • Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną, chyba, że Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy sprzedaży. Podstawa i zakres odpowiedzialności są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
 • Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkty bez wad.
 • Klient może złożyć reklamację na przykład:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@szachmat.spozaf.pl
  • pisemnie na adres: Szach MAT Kornelia Duda ul. Łowiecka 5e 43-200 Pszczyna
 • W reklamacji zaleca się podanie przez Klienta:
  • Informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,
  • żądania np. usunięcia wady Produktu, wymiany Produktu na wolny od wad, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy sprzedaży,
  • danych kontaktowych składającego reklamację.
   – co znacznie ułatwi i przyspieszy rozpoznanie reklamacji.
 • Sprzedawca w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta, na trwałym nośniku i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 • Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. np. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo za pomocą wiadomości e-mail, na adres e-mailowy podany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja.
 • W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Sprzedawcę, Klient powinien na koszt Sprzedającego dostarczyć wadliwy Produkt pod adres: Makana Sp. Z o.o. Zielniczki 5, 63-000 Środa Wielkopolska, chyba że Sprzedawca zaoferował Klientowi odbiór Produktu.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Produktu wobec Klienta nie będącego konsumentem. Odpowiedzialność zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność zostaje wyłączona. Postanowienie nie dotyczy Konsumentów.

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 • Konsument może uzyskać szczegółowe informacje na temat możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasad dostępu do tych procedur w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, których zadaniami statutowymi jest ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej UOKiK (Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów).
 • Konsument może przykładowo:
  • skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Szczegółowe informacje na ten temat, znajdują się pod następującym adresem internetowym: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
  • złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej Online Dispute Resolution, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (Link do innej strony)

§ 11

Odstąpienie od umowy

 • Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu zakupionego w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej.
 • Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  • od daty otrzymania (doręczenia) Produktu,
  • od daty otrzymania ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
 • Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@szachmat.spozaf.pl
  • pisemnego oświadczenia przesłanego pocztą lub kurierem na adres : Szach MAT Kornelia Duda. Pszczyna (43-200) ul. Łowiecka 5e
 • Konsument może skorzystać (nie jest to obowiązkowe):
  • z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
  • ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu.
 • Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży, wystarczy aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedaży, traktuje się tą umowę jako niezawartą. Strony są zobowiązane zwrócić sobie, co dotychczas świadczyły:
  • Konsument ma obowiązek, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Zwrot musi nastąpić na adres: Makana Sp. Z o.o. Zielniczki 5 63-000 Środa Wielkopolska
  • Sprzedający zwróci Konsumentowi niezwłocznie, nie później w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, uiszczoną Cenę (w tym koszty dostarczenia produktu Konsumentowi,  z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w takiej samej formie, jakiej zapłacił za Produkt Konsument, chyba że jednoznacznie wyraził on zgodę na inny sposób, który nie jest dla niego mniej korzystny. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania z powrotem Produktu lub doręczenia mu dowodu odesłania tego Produktu na jego adres.
 • Koszty, które może ponieść Konsument w związku z odstąpieniem od umowy:
  • bezpośredni koszt zwrotu produktu Sprzedawcy
  • jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Zatem
 • Z uwagi na treść ust. 7 powyżej , Sprzedawca zastrzega, że nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami, choćby przesyłki te zawierały zwracany przez Konsumenta Produkt.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cechy lub funkcjonowania.

§ 12

Zwrot należności Klientom

 • Sprzedawca dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  • anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
  • zwrotu Produktu w wyniku odstąpienia od umowy sprzedaży,
  • uznania reklamacji Klienta, który pociąga za sobą obowiązek zwrotu należności;
  • nieprzyjęcia przez Sprzedawcę oferty Klienta zawarcia umowy sprzedaży (złożenia zamówienia), jeżeli zamówienie zostało opłacone z góry.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy przez Klienta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili zwrotu Produktu lub dostarczenia mu przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Sprzedawca dokona zwrotu należności na:
  • rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej;
  • rachunek wskazany przez Klienta, jeśli zamówienie było opłacone: przy odbiorze u kuriera lub na Poczcie Polskiej.

§ 13

Dane osobowe

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością Sklepu Internetowego oraz realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Skontaktować można się z nim pod adresem e-mail: kontakt@szachmat.spozaf.pl lub pod adresem siedziby ) przy ul. Łowieckiej 5e, 43-200 Pszczyna
 • Problematyka ochrony i przetwarzania danych osobowych w związku z działalnością Sklepu Internetowego uregulowana została w Polityce Prywatności Sklepu Internetowego, dostępnej pod adresem: https://szachmat.spozaf.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 14

Wejście w życie Regulaminu

Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.03.2020 roku i dotyczy wszystkich zamówień złożonych w tym dniu i po tym dniu.

§ 15

Postanowienia końcowe

 • Wszelkie spory dotyczące umów zawartych na podstawie Regulaminu lub związane z działalnością Sklepu Internetowego rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby
 • Sprzedawcy. Postanowienie nie znajduje zastosowania do sporów Sprzedawcy z Konsumentami.
  Sprzedawca zastrzega sobie   możliwość czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego.
 • Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Językiem umów zawieranych ze Sprzedawcą jest język polski.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

Załącznik do Regulaminu – Wzór odstąpienia od umowy

WZÓR

_____________________
(Data i miejscowość)

____________________
(Imię i nazwisko Konsumenta)

_____________________

_____________________
(adres Konsumenta)

Szach MAT  Kornelia Duda
adres:
ul. Łowiecka 5e
43-200 Pszczyna

Oświadczenie o odstąpieniu
od umowy zawartej na odległość

Ja, niżej podpisany odstępuje od umowy sprzedaży___________________________ (nazwa produktu) zawartej na odległość w dniu ________________ Szach MAT Kornelia Duda z siedzibą w Pszczynie (43-200) przy ul. Łowieckiej 5e.

___________________
(podpis Konsumenta)

Używamy ciasteczek, aby Twoje doświadczenia ze stroną były perfekcyjne. Jeśli masz więcej pytań, sprawdź politykę prywatności.